email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Czerwiec 2001 roku
Założenie Forum Związków Zawodowych

Potrzeba powołania nowej centrali związkowej dojrzewała wśród działaczy związkowych od końca lat 90. W styczniu 2000 roku, związkowcy kontestujący upolitycznienie dwóch istniejących w Polsce centrali zorganizowali spotkanie, na którym zrodziła się idea utworzenia Związkowego Forum Pracy. Szefem grupy inicjatywnej został wybrany Wiesław Siewierski – przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników z siedzibą w Bydgoszczy.

W czerwcu 2001 roku podczas spotkania w Bydgoszczy, które odbywało się pod hasłem „Dyktat czy bezradność związków zawodowych”, z udziałem blisko 200 osób z 20 federacji, zrzeszeń i porozumień związkowych powołano Komitet Założycielski w składzie: Wiesław Siewierski, Kazimierz Drabik, Tadeusz Chwałka, Janusz Śliwiński. Zygmunt Szczepkowski, Czesław Hadrian, Elżbieta Rutkowska oraz zespoły robocze.

Nowy Przewodniczący FZZ (2002)
Wiesław Siewierski

Jako przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Energetyki Cieplnej był współtwórcą i jednym z pierwszych sygnatariuszy powołanego w 1984 Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 2002 jako przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników znalazł się w Komitecie Założycielskim Forum Związków Zawodowych, którego był przewodniczącym w latach 2002-2010. Jako przewodniczący FZZ z jego ramienia był między innymi wiceprzewodniczącym Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych oraz wiceprezydentem Europejskiej Unii Niezależnych Związków Zawodowych (Confédération Européene des Syndicats Indépendants; CESI). Wspierał również Białe miasteczko. Podczas III Kongresu FZZ w kwietniu 2010 jego następcą na stanowisku przewodniczącego Forum Związków Zawodowych został wybrany Tadeusz Chwałka, a sam Siewierski w uznaniu zasług został odznaczony Honorowym Kordzikiem Górniczym

Początkowo Forum ZZ zrzeszało 17 ogólnopolskich organizacji członkowskich, a mianowicie:

 • Federację Związków Zawodowych Pracowników PKP.
 • Krajowy Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska
 • Krajowy Związek Zawodowy Ciepłowników.
 • Mazowiecki Związek Zawodowy Pracowników Drogownictwa RP.
 • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów.
 • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji.
 • Niezależny Związek Zawodowy Kierowców.
 • Ogólnopolską Reprezentację Związków Zawodowych Pracowników Poczty Polskiej; obecnie Ogólnokrajowy Związek Zawodowy Pracowników Forum.
 • Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego.
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych.
 • Porozumienie Związków Zawodowych KADRA.
 • Związek Zawodowy Anestezjologów.
 • Związek Zawodowy Inżynierów i Techników.
 • Związek Zawodowy Kierowców w Polsce.
 • Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP.
 • Związek Zawodowy Pracowników Policji.
 • Związek Zawodowy Pracowników Warsztatowych.

15-16 kwietnia 2002 roku
I Kongres Forum Związków Zawodowych

W Kongresie uczestniczyło 122 delegatów. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: przedstawiciele rządu RP, szefowie organizacji pracodawców oraz reprezentanci istniejących central związkowych.

Na Kongresie uchwalono Statut nowej centrali, przyjęto dokumenty programowe oraz wybrano władze. Pierwszym przewodniczącym FZZ został Wiesław Siewierski, mandaty wiceprzewodniczących uzyskali: Tadeusz Chwałka, Waldemar Chyczewski, Antoni Duda, Mariola Guzenda i Zygmunt Mierzejewski.
Przewodniczącym Krajowej Komisji Rewizyjnej został wybrany Jerzy Kulisz. Wybrano także członków Krajowej Komisji Rewizyjnej, w osobach: Lechosława Czyża, Zbigniewa Dąbka, Krystyny Dębkowskiej, Zbigniewa Jagiełło, Krzysztofa Korzeniowskiego oraz Józefa Ryla.

W latach 2002-2006 liczba organizacji wchodzących w skład Forum zwiększyła się niemal dwukrotnie. W tym okresie w skład Forum ZZ przyjęto następujące organizacje związkowe:

 • Związek Zawodowy Kapitanów i Oficerów
 • Związek Zawodowy Inspektorów Kontroli ZUS
 • Międzyzakładowy Młodzieżowy Związek Zawodowy Pracowników Huty Katowice obecnie Międzyzakładowy Młodzieżowy Związek Zawodowy Pracowników ISPAT Polska Stal S.A.
 • Krajowy Związek Zawodowy Inżynierów i Techników BHP
 • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność ’80
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Straży Pocztowej – obecnie Ogólnopolski Związek Zawodowy Straż Pocztowa
 • Związek Zawodowy Marynarzy i Rybaków Kontraktowych
 • Związek Zawodowy Pracowników Lotnictwa Cywilnego
 • Związek Zawodowy Pracowników „RUCH” S.A. Kadra
 • Związek Zawodowy Kierowców PEKAES TRANSPORT
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Administracji i Obsługi Służby Zdrowia
 • Związek Zawodowy Liga Pracy
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Bloku Operacyjnego, Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa
 • Konfederacja Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji w Polsce
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Położnych
 • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej
 • Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy
 • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Listonoszy Poczty Polskiej

Okres między I Kongresem a styczniem 2003 r. był niewątpliwie trudnym dla istnienia Forum Związków Zawodowych. Przyczyniły się do tego działania kierownictwa OPZZ, zmierzające do zablokowania uzyskania reprezentatywności przez Forum, co przyczyniło się do wydłużenia postępowania sądowego.
marzec 2003
Powołanie Trójstronnego zespółu ds. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

W marcu 2003 roku Prezes Rady Ministrów podpisał nominacje dla przedstawicieli FZZ w Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. Zostali nimi: Wiesław Siewierski – powołany jednocześnie na wiceprzewodniczącego Komisji; Bożena Banachowicz (obecnie Dorota Gardias); Tadeusz Chwałka; Antoni Duda; Jerzy Kędzierski; Zygmunt Mierzejewski; Bogdan Warzyński, natomiast Sekretarzem Komisji został wybrany Włodzimierz Sztern.

Pierwszym posiedzeniem Komisji Trójstronnej, w którym uczestniczyli przedstawiciele Forum było posiedzenie Prezydium Komisji w dniu 31 marca 2003 r., natomiast pierwsze plenarne posiedzenie Komisji Trójstronnej z udziałem Forum Związków Zawodowych odbyło się 9 kwietnia 2003 r.

Zostając członkiem Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych, Forum ZZ otrzymało równocześnie prawo do desygnowania swoich członków do pracy w Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego oraz w działających już trójstronnych zespołach.

 • zespół ds. prawa pracy i układów zbiorowych – Jerzy Kędzierski i Sławomir Wręga
 • zespół ds. ubezpieczeń społecznych - Gerard Ponka i Waldemar Lutkowski
 • zespół ds. polityki gospodarczej i rynku pracy - Zygmunt Mierzejewski i Marek Tkacz (wcześniej Bogusław Filarowicz, a następnie Andrzej Szczepaniak)
 • zespół ds. rozwoju dialogu społecznego- Tadeusz Chwałka i Krzysztof Rostkowski
 • zespół ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych - Bogdan Warzyński i Michał Ćwieka.
 • zespół ds. usług publicznych - Mariola Guzenda (wcześniej Aniela Getka-Skibska) i Dorota Gardias (wcześniej Bożena Banachowicz)
 • zespół ds. współpracy z MOP - Tadeusz Wojtasik i Ewa Jaskółka (wcześniej Katarzyna Sosnowska)

Do Forum przystąpiły organizacje zakładowe i międzyzakładowe przyjęte przez Zarządy Wojewódzkie:

 • w województwie kujawsko-pomorskim – Wolny Związek Zawodowy Solidarność-Oświata, Związek Zawodowy Pracowników Technicznych i Ekonomicznych Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „Stomil” S.A., NSZZ Kierowców Autobusów Komunikacji Miejskiej w RP, Związek Zawodowy Pracowników Komunalnych Regionu Kujawsko-Pomorskiego.
 • w województwie małopolskim – Międzyzakładowy Niezależny Związek Zawodowy HUTNIK przy ZGH „Bolesław” w Bukownie.
 • w województwie mazowieckim – Związek Zawodowy Pracowników Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze Pracowników Spółek z udziałem Przedsiębiorstwa i Lotnisk Niekomunikacyjnych; Związek Zawodowy Pracowników Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.
 • w województwie podlaskim – Zakładowy Związek Zawodowy Pracowników BRITISH-AMERICAN TOBACO Polska S.A.
 • w województwie pomorskim – Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Autobusowej w Gdyni, Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Szybkiej Kolei Miejskiej „Cisowa”, Międzyzakładowa Organizacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia przy Szpitalu Specjalistycznym im. Łukowicza w Chojnicach
 • w województwie śląskim – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność’80 KWK JAS-MOS, Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Oświaty Forum w Myszkowie

W procesie porządkowania kwestii organizacyjnych, ze struktur Forum na przestrzeni całej kadencji wykluczone zostały dwie organizacje związkowe:

 • Związek Zawodowy Anestezjologów.
 • Krajowy Związek Zawodowy Inżynierów i Techników BHP.
Aktywność organizacyjna wymienionych organizacji była niezauważalna, a w przypadku Związku Zawodowego Anestezjologów pojawiły się problemy natury prawnej, a mianowicie organizacja ta nie spełniała kryteriów i wymogów statutowych.

lipiec 2004
Powołanie Trójstronnego
zespółu ds. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

W lipcu 2004 r. z inicjatywy Forum powołano Trójstronny zespół ds. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, którego przewodniczącym został Wiceprzewodniczący FZZ Antoni Duda. Na członka zespołu z ramienia FZZ wybrano Krzysztofa Hetmana. We wrześniu 2005 r. podczas posiedzenia plenarnego TK powołano stały zespół ds. konsultacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej (w miejsce powołanego w lipcu 2005 r. zespołu doraźnego). Reprezentantami Forum zostali: Edmund Szynaka i Bogdan Warzyński.
Nieco inny charakter mają Trójstronne zespoły branżowe, działające poza Trójstronną Komisją ds. Społeczno-Gospodarczych, które zajmują się problemami branż w związku z restrukturyzacją, postępującą prywatyzacją i reorganizacją wybranych sektorów.

W związku z wstępowaniem nowych organizacji
w struktury Forum, znacznie poszerzył się
skład Zarządu Głównego.

Początkowo w skład ZG wchodziło 28 członków,
obecnie Zarząd Główny liczy 63 członków.
26-28 kwietnia 2006 roku
II Kongres Forum Związków Zawodowych

W okresie pomiędzy I, a II Kongresem FZZ odbyło się łącznie 16 posiedzeń Zarządu Głównego Forum. Ze względów organizacyjnych najwięcej posiedzeń ZG odbyło się w pierwszej fazie funkcjonowania naszej centrali związkowej – pomiędzy majem 2002 r. (pierwsze posiedzenie ZG) a marcem 2003 – Zarząd Główny Forum obradował aż sześciokrotnie. W roku 2003 odbyły się dwa posiedzenia , w 2004 roku – trzy , w roku 2005 – cztery, a w 2006 (do kwietnia) – dwa.
W ramach bezpośrednich prac przygotowawczych do II Kongresu Forum Związków Zawodowych odbyły się cztery spotkania makroregionalne delegatów:

 • 14/15 marca Ustroń Jaszowiec
 • 15/16 marca Ameliówka k/ Kielc
 • 21/22 marca Sopot – Kamienny Potoki
 • 22/23 marca Pieczyska k/ Bydgoszczy
W związku z wstępowaniem nowych organizacji w struktury Forum, znacznie poszerzył się skład Zarządu Głównego. Początkowo w skład ZG wchodziło 28 członków, obecnie Zarząd Główny liczy 63 członków.  

12-14 kwietnia 2010 roku
III Kongres Forum Związków Zawodowych

W historii Forum, można wydzielić dwa okresy. Pierwszy trwał od I Kongresu, do stycznia 2003 r., czyli do momentu uprawomocnienia się wyroku warszawskiego Sądu Okręgowego, w sprawie stwierdzenia reprezentatywności FZZ w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.
Drugi okres, to lata 2003 – 2006 – wypełniony normalną pracą organizacyjną i udziałem nowej centrali we wszystkich strukturach i agendach zinstytucjonalizowanego dialogu społecznego, w tym oczywiście w pracach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

Okres między I Kongresem a styczniem 2003 r. był niewątpliwie trudnym dla istnienia Forum Związków Zawodowych. Przyczyniły się do tego działania kierownictwa OPZZ, zmierzające do zablokowania uzyskania reprezentatywności przez Forum, co przyczyniło się do wydłużenia postępowania sądowego.

Nowy Przewodniczący FZZ (2010)
Tadeusz Chwałka

Z wykształcenia socjolog[1], ukończył studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Pracował w branży górniczej, był zatrudniony w dozorze w Kopalni Węgla Kamiennego Jankowice. W 1989 współtworzył związek zawodowy „Kadra”. W latach 1998–2006 przewodniczył tej organizacji. W 1991 był jednym z założycieli Porozumienia Związków Zawodowych „Kadra”. W 2001 znalazł się w komitecie założycielskim Forum Związków Zawodowych. Organizacja ta, zarejestrowana w 2002, stała się jedną z trzech ogólnopolskich central związkowych wchodzących w skład tzw. komisji trójstronnej. Tadeusz Chwałka pełnił w niej od początku funkcję wiceprzewodniczącego, a w 2010 został przewodniczącym FZZ, zastępując Wiesława Siewierskiego. Powołany również m.in. w skład rady nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych[2]. W październiku 2015 z ramienia FZZ został członkiem nowo powstałej Rady Dialogu Społecznego.

16-17 maja 2012 roku
X-lecie Forum Związków Zawodowych
13-15 kwietnia 2014 roku
IV Kongres Forum Związków Zawodowych
11 listopada 2015 roku
Tragiczna śmierć Tadeusza Chwałki

11 listopada 2015, wracając z Warszawy z obchodów Narodowego Święta Niepodległości, zginął w wypadku samochodowym w miejscowości Stobiecko Szlacheckie Tadeusz Chwałka.

21 grudnia 2015 roku
Nadzwyczajny Kongres Forum Związków Zawodowych

Ze względu na tragiczną śmierć Przewodniczącego, 21 grudnia 2015 w Warszawie zwołano Nadzwyczajny Kongres Forum Związków Zawodowych w celu wybrania nowego przewodniczącego. Kandydatami byli Stanisław Stolorz i Dorota Gardias.

Nowa Przewodnicząca FZZ (2015)
Dorota Gardias

Polska pielęgniarka i działaczka związkowa.  Była Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, członkini Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego, Wiceprzewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, Przewodnicząca Zakładowej Organizacji OZZPiP w wojewódzkim szpitalu w Słupsku. 

Miłośniczka książek Oriany Fallaci, spacerów i smooth jazzu.

29 marca 2017
NSZZ Policjantów przystąpił do Forum Związków Zawodowych
29 marca NSZZ Policjantów przystąpił  do naszej konfederacji. Jest to największa organizacja związkowa służb mundurowych w Polsce, licząca niespełna 40 tysięcy działaczy. W Forum Policjanci będą stanowić drugą siłę, zaraz po Pielęgniarkach i Położnych. Przewodniczący Rafał Jankowski będzie reprezentować Policjantów w Radzie Dialogu Społecznego oraz zasiadać w Prezydium Forum Związków Zawodowych.