email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Join Yellow
Zakładowa / Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa
Złożenie wniosku do właściwego miejscowo Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych wraz z niezbędnymi załącznikami
Pobierz niezbędne dokumenty Ściągnij
Opinia właściwego miejscowo Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Forum
Przesłanie dokumentów wymienionych w punkcie 1 wraz z opinią Prezydium do Bira Forum w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia zaopiiowania wniosku.
Rozpatrzenie wniosku prze Prezydium Forum Związków Zawodowych
Podjęcie uchwały w tej sprawie
Orgranizacja zakładowa staje się pełnoprawnym członkiem Forum z dniem podjęcia uchwały Prezydium Forum
Ogólnopolska
Organizacja Związkowa
W rozumieniu zasad przyjętych w Forum Związków Zawodowych , za organizacje ogólnopolskie mające prawo do swojego przedstawiciela w Zarządzie Głównym Forum uznaje się te organizacje, które spełniają jedną z poniższych zasad.
  • Zrzeszają powyżej jednego tysiąca pracujących członków związku i mają przedstawicielstwo w minimum 6 województwach
  • Zrzeszają co najmniej 10% ogółu pracowników w danej branży, kategorii lub specjalności zawodowej
Wnoski o przyjęcie do Forum organizacji ogólnopolskiej rozpatrywane sa na posiedzeniach Zarządu Głównego w obecności przedstawiciela organizacji wnioskującej. W przypadku złożenia wniosku pomniędzy posiedzeniami Zarządu Głównego, a ustalony termin posiedzenia tego gremium odbędzie się po upływie 2 miesięcy od złożenia wniosku przez organizację ogólnopolską, decyzje w tej sprawie podejmuje Prezydium Forum.
Join Yellow
Złożenie wniosku do właściwego miejscowo Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych wraz z niebbędnymi załącznikami
Pobierz niezbędne dokumenty Ściągnij
Opinia właściwego miejscowo Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Forum
Przesłanie dokumentów wymienionych w punkcie 1 wraz z opinią Prezydium do Biura Forum w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia zaopiiowania wniosku.
Wszystkie uchwały i oświadczenia (oryginały) muszą być napisane na papierze firmowym Związku i podpisane przez osoby do tego upoważnione.